Zápis na školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/ 2020

Z rozhodnutí podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon)

je od školního roku 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ohrozim-příspěvkové organizaci:

Reg.číslo: 010/2019 přijat/a

Reg.číslo: 020/2019 přijat/a

Reg.číslo: 030/2019 přijat/a

Reg.číslo: 040/2019 přijat/a

Reg.číslo: 050/2019 přijat/a

Reg.číslo: 060/2019 přijat/a

Reg.číslo: 070/2019 přijat/a

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž

činnost vykonává Mateřská škola Ohrozim-příspěvková organizace, a rozhoduje o něm

podle § 183 odst. 3 školského zákona Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Přihlášku stáhnete zde.