Informace o právech subjektů

Informace o právech subjektů údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva fyzických osob (subjektů údajů) proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Mateřská škola Ohrozim- příspěvková organizace je správcem osobních údajů, které zpracovává mimo jiné za účelem zápisu k předškolnímu vzdělávání, realizace předškolního vzdělávání .

Mandáty pro zpracování mohou vyplývat z čl. 6 Obecného nařízení GDPR, kdy osobní údaje mohou být zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností správce, popřípadě plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo na základě uděleného souhlasu.

Subjekty údajů mají tato práva:

Dle čl. 15 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na přístup, kteréumožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Dle čl. 16 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na opravu, kteréumožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Dle čl. 17 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na výmaz (neboli právo být zapomenut), které umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

  • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování; 
  • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
  • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
  • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Dle čl. 18 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na omezení zpracování, které ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

  • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
  • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
  • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
  • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Dle čl. 20 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na přenositelnost, kteréumožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Dle čl. 21 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo vznést námitky, které umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit: 

1/ ústně – v sídle správce,

2/ písemně – na adresu sídla správce, e – mailem, elektronickým podáním,

3/ jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím správci ověřit, že subjekt údajů takové právní jednání učinil.

Lhůta na zpracování žádosti: 

Dle čl. 12 obecného nařízení GDPR budou žádosti zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

S jakýmikoliv dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů.