Školní řád

Mateřská škola Ohrozim- příspěvková organizace Ohrozim 58, 798 03 Plumlov, telefon 773223831, e mail: msohrozim@seznam.cz, www.skolkaohrozim.cz
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vypracoval:Bc. Lenka Burgrová
Schválil:Bc. Lenka Burgrová- ředitelka MŠ
Pedagogická rada projednala dne:30.8.2023
Řád nabývá účinnosti dne:1. 9. 2023

! Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást toho předpisu.

_____________________________________________________________________________

Ředitelka Mateřské školy Ohrozim v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,


1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

j) vytváří podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2. 1 Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Práva zákonných zástupců

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

4. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 3. na vyzvání ředitelky základní školy a mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 8. zákonní zástupci pobývají v prostorách mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte nebo po dobu jednání s učiteli a nevyužívají zařízení školní zahrady

4.2 Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pouze pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu. Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

• na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

• a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

• na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

• čtyři souvislé hodiny denně,

• ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, tak jako u základních a středních škol. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku. Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

4.3. Ukončení povinného předškolního vzdělávání dítěte

• předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné,

• povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

Zákonný zástupce může pro své dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolit jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

1. individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

4.4. Individuální vzdělávání dítěte

Dítě může vzdělávat doma zákonný zástupce, jiná osoba, nebo může dítě navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. Individuální vzdělávání Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy. (§ 34b školského zákona)

Povinnost zákonného zástupce:

• přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte),

• oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání),

• zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

• jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

• důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinnost mateřské školy:

• doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; v praxi může poskytnout např. školní vzdělávací program),

• ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání,

• stanoví způsob a termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (stanoveno ve školním řádu, a to tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku),

• individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Ukončení individuálního vzdělávání:

• pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě zahájí pravidelnou denní docházku (§ 34b odst. 4 školského zákona),

• na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy a její následnou realizací,

• nástupem k povinné školní docházce (povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad).

V případě ukončení individuálního vzdělávání dítěte (ze strany školy nebo zákonného zástupce) a s tím souvisejícím zahájením pravidelné denní docházky do mateřské školy, doporučuje MŠMT využít možnosti povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí zřizovatelem dle § 23 školského zákona. Pokud již škola využila možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a ukončením individuálního vzdělávání dítěte by došlo k překročení stanovené kapacity školy, je nutné podniknout kroky umožňující vzdělávání tohoto dítěte a podat neprodleně žádost o změnu kapacity školy v rejstříku škol a školských zařízení.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti dle kritérií stanovených ředitelkou MŠ a podle nich se pak postupuje při stanovení pořadí přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vyplní se při zápisu)
 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 3. rodný list dítěte

5. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka mateřské školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

5. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

7. Ukončení předškolního vzdělávání

7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

8. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

9. Docházka a způsob vzdělávání

9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět písemně dohodnout s ředitelkou a to od 1. dne následujícího měsíce.

9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin denně. V Mateřské škole Ohrozim se povinné předškolní vzdělávání bude realizovat v době od 8.00 – 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky na čísle 773 223 831 nebo osobně. Rodiče dětí, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, po návratu dítěte žáka do mateřské školy omluví písemně nepřítomnost svého dítěte v omluvném listu s uvedením důvodů absence nejpozději do 3 dnů (§ 34 školského zákona)

9. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

10. Přebírání/ předávání dětí

10.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy. Doba přebírání dětí: 6. 30 – 8. 00 hodin. Dítě po jeho převlečení předají pověřené učitelce ve třídě Motýlků. Od 7.00 předávají děti přímo do jednotlivých tříd (Čmeláčci,Motýlci). Pozdější příchod podle situace v rodině si zákonný zástupce dojedná předem s učitelkou ve třídě (např.: jízdní řád, potřeba rodiny)

10.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

a) děti chodící před obědem: 11.30 – 11.45 a to v šatně, nebo na zahradě MŠ

b) děti po obědě nejdříve v 12.00 – 12.30

c) odpoledne stejným způsobem v šatně či zahradě MŠ a to pokud neodebírají odpolední svačinu nejdříve v 14.30

d) ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 – 16.30, odcházejí se zákonnými zástupci, nebo jimi pověřenou osobou. V případě, že je s rodiči dohodnuta jiná délka pobytu dítěte, bude s nimi dohodnuto i způsob přebírání dítěte (př.: jízdní řád mikrobusu, potřeba rodiny)

10.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření (Zmocnění), podepsané zákonnými zástupci dítěte, předají zákonní zástupci učitelkám ve třídách. Pokud bude vaši povinnost přivádět a odvádět dítě z MŠ přebírat vámi pověřený sourozenec, upozorněte ho na nutnost dodržovat školní řád, dbát na bezpečnost a zdraví odváděného dítěte i svoje. 

10.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejich pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

10. 5 Úhradu nákladů spojenou se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

11. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

11. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu

od 6:30 do 16:30 hodin.

11.1.1. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

11.1.2. Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

11.1.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci

11.1.4. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

11.1.5. V případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky, bude dětem, pro které je v daném roce předškolní vzdělávání povinné, poskytováno vzdělávání distančním způsobem. K distančnímu vzdělávání přistoupí mateřská škola pouze v situaci, kdy bude nutné v krajním případě uzavřít školy či školská zařízení či omezit přítomnost dětí v mateřské škole (jen, pokud bude znemožněna osobní přítomnost většiny dětí ze třídy, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

Způsob distančního vzdělávání:

▪ Krátká online setkávání pedagogů s dětmi v programu Google meet 1x týdně (po dohodě s rodiči dle jejich možností).

▪ Projekt Předškolák (online) – tematické úkoly pro předškoláky (každý týden), zajištěna zpětná vazba (kontrola úkolů pedagogy). Dle potřeby a dohody s rodiči budou úkoly pro děti k dispozici rovněž v tištěné formě.

▪ Krátká online setkávání dětí vzdělávaných dle IVP s pedagogem a asistentem pedagoga (1x týdně). Komunikace s rodiči dle dohody prostřednictvím emailů, webových stránek, nebo v případě dohody lze také formou telefonických rozhovorů

11. 2 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

6:30 – 8:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy (od 6.30 do 7.00 -scházení dětí ve třídě Motýlků) Volně spontánní zájmové aktivity,
8:00 – 8:45


8:45 – 9:10
Pohybové aktivity, didakticky zacílená činnost ve skupinkách, individuálně, v komunitním kruhu, jazykové chvilky, smyslové hry,

Osobní hygiena, dopolední svačina
9:10 – 9:30Dokončení již rozvinutých činností. Záměrně řízené aktivity dětí, volné činnosti a aktivity řízené pedagogy, zacílené především na hry a zájmovou činnost, práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření. třída Motýlci: průprava pro předškoláky, tj. individuální a skupinové činnosti zaměřené na získávání předškolních dovedností
9:30 -11:30Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:00Osobní hygiena dětí a oběd
12:00 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku- klidové činnosti, logopedická prevence, činnosti zacílené na přípravu dětí do ZŠ, diagnostika dětí, aktivní zájmová činnost
14:00 -14.30Hygiena . Volné činnosti a aktivity zaměřené především na hry dětí, činnosti řízené pedagogy, zájmové činnosti , pohybové aktivity dětí
14.30 – 15.00Osobní hygiena, odpolední svačina
15.00 – 16.30Zájmové činnosti dle výběru dětí, spontánní a pohybové aktivity v prostorách MŠ nebo na školní zahradě, rozcházení dětí domů, předávání dětí rodičům, nebo jejich zmocněným zástupcům

Rozvržení denního režimu je orientační, závisí na věkové skupině dětí a umožňuje

pedagogům pružně reagovat na neplánované situace, náladu dětí, počasí a jiné.

——————————————————————————————————————–

11.3 Pobyt venku – Za příznivého počasí tráví děti venku zpravidla dvě hodiny (vhodná obuv i oděv) Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

11.4 Změna režimu – Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí

11. 5 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce. Hradí se zpravidla pololetně platbou na účet školy, ostatní viz. Pokyny k platbě školného, které jsou umístěné na nástěnce ve vstupu do mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy.

Stravné je hrazeno vždy zpětně na začátku nového měsíce dle odebrané stravy. Stravné se hradí povolením inkasa z účtu (vždy k 5. dni v měsíci) nebo se zákonný zástupce domluví s vedoucí stravovny na platbě v hotovosti (nejpozději do 10. dne v měsíci) . Placení stravného se řídí dle platných směrnic o platbě stravného vyvěšených na nástěnce v MŠ.

11. 6 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem do 13.00 hod.na stránkách www.strava.cz, přihlášení přes jídelnou přidělené přihlašovací údaje. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první den nepřítomnosti.

11. 7 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

11. 8 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole, na webových stránkách mateřské školy nebo na vytvořených WhatsAppo skupinách tříd.

U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem. Zákonný zástupce uděluje písemný souhlas pro účast dítěte na akcích, pokud probíhají mimo území obce (výlet, dopravní hřiště…)

11. 9 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně formou SMS nebo zprávou na WhatsApp školy nebo osobně učitelce mateřské školy.

11. 10 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole osobně, písemně nebo telefonicky.

11. 11 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

12. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

12. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

12. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

12. 3 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Děti jsou vždy před každou akcí slovně a přiměřeně věku poučeny o bezpečném chování v daném prostředí a o všem je proveden písemný zápis do Třídní knihy.

12. 4 Provádíme každý den důkladný ranní filtr, otázkami na zdraví dítěte. V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí má pedagog, pokud při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby zjistí, že dítě jeví viditelné znaky onemocnění (zánět spojivek, zelená rýma, opar…) možnost nepřijmout takové dítě, v ten den, k předškolnímu vzdělávání.

12. 5 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

12. 6 Školní budova je přístupná po zazvonění elektronickým otevíračem dveří – zpravidla pouze v době, smluvené pro přijímání či odcházení dětí se svými zákonnými zástupci. Během provozu školy, mimo stanovenou dobu pro přijímání a odvádění dětí z MŠ je budova uzavřená, ale dveře hlavního vchodu jsou zevnitř volně otevíratelné jako protipožární.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

12. 7 Zákonný zástupce nebo osoba zmocněná zákonným zástupcem vždy doprovází dítě po schodech do patra mateřské školy, nikdy neponechává dítě v šatně samotné. Rodič je povinen předat dítě pedagogickému pracovníkovi ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte.

12. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

13. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

13. 1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

13. 2 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

13. 3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího zaměstnance školy o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

13. 4 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

IV. Zacházení a majetkem mateřské školy


14. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

14. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.

14. 3. Po dobu pohybu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně pracovníkům mateřské školy.

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

15. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

(v šatně).

15. 2 Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách. Zákonní zástupci se mohou průběžně informovat v době určené pro přijímání nebo předávání dětí do mateřské školy u pedagogických pracovníků ve třídě, do které dítě dochází o průběhu a výsledcích vzdělávání. V případě delší konzultace je dobré domluvit si termín a čas jednání předem.

15. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

VI. Způsob seznámení s řádem školy

zákonní zástupci dítěte na první schůzce školy a rodiny dne …………………………

na nástěnkách v šatnách dětí …………………………………………………………..

zaměstnanci na pedagogické a provozní poradě dne: 30.srpna 2023

VII. Závěrečná ustanovení

16.1 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

16.2. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023

16.3. Všichni zúčastnění mají povinnost se řádem školy, ode dne nabytí jeho účinnosti, řídit.

Podpis zaměstnanců:

V Ohrozimi 30.8.2023

Bc. Lenka Burgrová

ředitelka Mateřské školy Ohrozim

Přílohy:

Příloha č. 1 Žádost o přijetí k předškonímu vzdělávání

Příloha č. 2 Žádost o ukončení předškolního vzdělávání