Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí bude probíhat v úterý 14. května 2024 od 9.00 hodin do 16.00 hodin .

Rodiče vyplní: Žádost o přijetí

Formuláře ke stažení :
– Žádost o přijetí dítěte.pdf

  • Rodný list dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte
    Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádost je možné doručit následovně:

1) osobně v den zápisu
2) do datové schránky školy ID: awakvvj
3) do emailu školy : msohrozim@seznam.cz (žádost nutno podepsat elektronickým podpisem !!)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
3) poštou na adresu MŠ
4) vložit do schránky u vchodu do MŠ.

Rodičům bude na email  uvedený v žádosti o přijetí, zasláno registrační číslo dítěte, které bude použito ve zveřejněném seznamu výsledků  přijímacího řízení.
Výsledky správního řízení přijetí/nepřijetí dítěte, budou zveřejněny nepozději 24.5. 2024 na webu školy a ve vitríně na budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí si budou moci rodiče převzít v MŠ .

Bc. Lenka Burgrová
ředitelka školy

Kritéria pro přijetí naleznete zde.

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2024, tj. děti narozené do 31.8.2019.