Zápis na školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí bude probíhat dne 10. května 2023 od 9.00 hodin do 15.00 hodin .

Rodiče vyplní: Žádost o přijetí

Formuláře ke stažení :
– Žádost o přijetí dítěte 2020-21.pdf

  • Rodný list dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte
    Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádost je možné doručit následovně:

1) osobně v den zápisu
2) do datové schránky školy ID: awakvvj
3) do emailu školy : msohrozim@seznam.cz (žádost nutno podepsat elektronickým podpisem !!)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
3) poštou na adresu MŠ
4) vložit do schránky u vchodu do MŠ.

Rodičům bude na email  uvedený v žádosti o přijetí, zasláno registrační číslo dítěte, které bude použito ve zveřejněném seznamu výsledků  přijímacího řízení.
Výsledky správního řízení přijetí/nepřijetí dítěte, budou zveřejněny nepozději 24.5. 2022 na webu školy a ve vitríně na budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí si budou moci rodiče převzít v MŠ .

Bc. Lenka Burgrová
ředitelka školy

Kritéria pro přijetí naleznete zde.

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018.